آدرس جدید شرکت فیبکو

بزرگراه فتح، خیابان اسماعیل آباد، بلوار تولید گران
خیابان صنعت یکم، پلاک، 24

تلفن / ایمیل 

02146834932 / 02146826522
09202006730 / 09202006731
info@fibco.ir / 09122006731